Zarejestruj skonto
Witaj, Nieznajomy


Regulamin

Informacje ogólne
Warunki sprzedaży
Warunki dostawy
Reklamacje i zwroty
Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych
Składanie zamówienia
Kontakt

Zakupydodomu.pl to innowacyjne narzędzie, które pozwala na wygodne i szybkie zakupy przez internet. Nasz sklep stworzony jest z myślą zarówno o młodych ludziach jak i o starszych użytkownikach. Biorąc pod uwagę tempo życia i czas, który każdego dnia tracimy na dojazd do marketu, szukanie produktów na półkach, stanie w kolejkach, w korkach postanowiliśmy temu przeciwdziałać.

Informacje ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.zakupydodomu.pl
2. Sprzedaż towarów dla Klientów z Głogowa i okolic realizowana będzie przez ................................................................................................................
3. Zamawiającym (zwanym w dalszej części niniejszego regulaminu również jako „Klient”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
4. Wymagania sprzętowe niezbędne do dokonywania zamówień:
- komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu,
- przeglądarka internetowa Mozilla Firefox lub Internet Explorer w wersji przynajmniej 6.0,
- włączona obsługa języka Java Script, ramek i stylów CSS,
- aktywne konto e-mail.
Klient ponosi na zasadach ogólnych, tj. według normalnej taryfy, koszty związane z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość przy składaniu zamówień i kontakcie ze Sprzedawcą lub Dostawcą.
5. Dokonywanie zamówień za pomocą stron witryny zakupydodomu.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Warunki sprzedaży:

1. Ceny uwidocznione na stronach witryny zakupydodomu.pl są cenami detalicznymi, wyrażonymi w złotówkach jako cena brutto i zawierają wszystkie należne podatki, cła i opłaty. Ceny uwidocznione na stronach witryny zakupydodomu.pl są na bieżąco aktualizowane, w związku z czym informacja o cenie jest wiążąca tak długo, jak długo widnieje na stronach witryny zakupydodomu.pl. Cenę widniejącą na stronach witryny zakupydodomu.pl w chwili złożenia przez Klienta zamówienia uważa się za cenę sprzedaży. W przypadku zmiany ceny w okresie pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą jego realizacji, ceną sprzedaży jest cena widniejąca na stronach witryny zakupydodomu.pl w chwili złożenia zamówienia.
2. W przypadku braku zamówionego produktu przedstawiciel Sprzedawcy skontaktuje się z Zamawiającym w celu zaproponowania towaru zamiennego, wycofania zamówienia lub przesunięcia terminu dostarczenia zamówionego produktu na termin umożliwiający Sprzedawcy uzyskanie tego produktu.
3. W celu potwierdzenia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia oraz weryfikacji danych Zamawiającego za pomocą kontaktu telefonicznego z Zamawiającym. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo odmowy realizacji zamówienia i tym samym odstąpienia od zawartej z Zamawiającym umowy w sytuacji, gdy:
a) wartość zamówionych produktów jest niższa niż 79,99 zł brutto, lub
b) realizacja zamówienia skutkowałaby naruszeniem prawa przez Sprzedawcę, Dostawcę lub jakąkolwiek osobę będącą pracownikiem, współpracownikiem lub podmiotem współdziałającym ze Sprzedawcą lub Dostawcą, lub
c) przeprowadzona przez Sprzedawcę weryfikacja zamówienia nie potwierdzi danych identyfikujących Zamawiającego lub nie potwierdzi złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
W przypadku odmowy realizacji zamówienia i odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy Zamawiający zostanie o tym poinformowany poprzez przesłanie mu pocztą elektroniczną wiadomości e – mail zawierającej m.in. oświadczenie o odstąpieniu Sprzedawcy od umowy wraz ze wskazaniem przyczyny tego odstąpienia. Wiadomość e – mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, przesłana zostanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego do korespondencji związanej ze składanym zamówieniem lub zamówieniami.

Warunki dostawy:

6. Dostawcą zamówionych przez Zamawiającego towarów jest Sklep Spożywczy ODiDO Artur Konik posiadający NIP 693-101-11-73i REGON 390225277 zlokalizowany w Głogowie ul.Okrężna 145 Dostawcą mogą być również inne osoby trzecie działające na zlecenie lub w imieniu Sprzedawcy.
1. Produkty dostarczane są w opakowaniach kartonowych, które chronią towar pakowany fabrycznie przed uszkodzeniem. Dostawy będą wykonywane w formie przesyłek kurierskich.
2. Złożone zamówienia będą realizowane w następujących terminach:
1. Zamówienia złożone do godziny 06:00 realizowane są od godziny 10.00 do 20.00 tego samego dnia.
2. Zamówienia złożone do godziny 10:00 realizowane są od godziny 16.00 do 20.00 tego samego dnia.
3. Zamówienia złożone po godzine 10:00 realizowane sa dnia następnego od godziny 10.00 do 20.00
4. Dostawy nie są realizowane w dni świąteczne i niedziele. Zamówienia złożone w dzień świąteczny, niedzielę lub w godzinach od 06.00 do 23.59 dnia poprzedzającego dzień świąteczny lub niedzielę będą realizowane w pierwszy dzień roboczy (tj. niebędący dniem świątecznym dzień przepadający od poniedziałku do piątku) lub sobotę następujące po dniu świątecznym lub niedzieli.
5. Czas dostawy określa się w formularzu zamówienia w zakładce FORMA PŁATNOŚCI, wypełniając pole DODAJ KOMENTARZ DO ZAMÓWIENIA.

  • 6. Zamówienia mogą być na życzenie Zamawiającego realizowane w innym terminie niż w/w, przypadającym najpóźniej na 7 dni roboczych (tj. niebędących dniami świątecznymi dni przypadających od poniedziałku do piątku) od dnia złożenia zamówienia.

3. Opłata za transport uzależniona jest od wartości zamówienia brutto. Wysokość opłaty za transport prezentują poniższe tabele.
1. W mieście Głogów:
Wartość zakupów Cena dostawy (transportu)

79,99 zł -99,99    10,00 zł

100,00 zł i powyżej GRATIS

2. Poza granicami administracyjnymi miasta Głogów (w wybranych miejscowościach wymienionych na stronie internetowej):
Wartość zakupów Cena dostawy (transportu)
79,99 zł – 149,99 zł 15,00 zł
150,00 zł – 199,99 zł 10,00 zł
200,00 zł i powyżej GRATIS

4. Formy płatności:
1. Przy odbiorze własnym:
• gotówka
• karta płatnicza

2.Przy dostawie przez kuriera:

  • gotówka
  • karta płatnicza
  • przedwpłata (dostawa po zaksięgowaniu)Reklamacje i zwroty:

Istnieje możliwość zwrotu opakowań szklanych. W tym celu należy oddać w Sklepie Ogólnospożywczym, ul. Okrężna 145 w punkcie skupu butelek posiadane opakowania i odebrać zapłaconą kaucję. Kurier nie odbiera i nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę.

Klient przed dokonaniem odbioru towaru dokonuje sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kuriera. Wszelkie wady i niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową wykryte podczas tego sprawdzenia należy zgłosić w pierwszej kolejności do kuriera dostarczającego przesyłkę. Kurier ma obowiązek przyjąć uzasadnione reklamacje oraz na pisemne żądanie Klienta przyjąć zwrot części lub całości przesyłki, rozliczając na miejscu tylko wartość zakupionych produktów nieobjętych reklamacją. W przypadku stwierdzenia wad produktów lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową po zapłaceniu przez Klienta za przesyłkę i jej odbiorze, należy skontaktować się z Sklepem Ogólnospożywczym Beata Konik telefonicznie (nr kontaktowy: 881-469-422) celem uzgodnienia dalszych czynności związanych z reklamacją. Miejscem składania reklamacji jest Sklep Spożywczy Artur Konik, gdzie Klient może zgłosić reklamację niezależnie od zgłoszenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Powyższe nie narusza uprawnień Klientów, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1176 ze zm.), wynikających z przepisów tej ustawy, a także uprawnień wynikających z Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawa. Klient zgłaszając wady towaru lub niezgodność tego towaru z umową po dokonaniu odbioru tego towaru zobowiązany jest przedstawić dowód zakupu wskazanego towaru u Sprzedawcy.

Klient może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór doręczany jest Klientowi w chwili realizacji zamówienia, przed upływem tego terminu na następujący adres Sprzedawcy: Sklep Spożywczy  Artur Konik ul.Okrężna 145 67-200 głogów

W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupione towary należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymane towary w stanie nie zmienionym (tj. w szczególności w stanie nieuszkodzonym), chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru (produktu) następuje na koszt Zamawiającego (Klienta).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
2. towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
3. towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny itp.),
4. dostarczanej prasy.
Dokonując odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest przedstawić dowód nabycia towaru od Sprzedawcy.

Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych:

Ograniczamy pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji o Klientach i danych osobowych Klientów do minimum niezbędnego do świadczenia naszym Klientom usług na najwyższym poziomie. Dane osobowe Klientów i informacje o Klientach nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji umów zawieranych z Klientami, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów i rozliczanie transakcji, subskrybowania wiadomości (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych) na życzenie Klienta, a także polepszania jakości usług świadczonych na rzecz naszych Klientów.

Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

Serwis Sprzedaż Zewnętrzna nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Zakupy do domu Sp. z o.o.. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy administratora danych.

Dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:
a) realizowania zamówień składanych przez Klientów;
b) rozliczania realizowanych zamówień, w tym wystawiania faktur VAT (rachunków);
c) prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych;
d) informowania Klientów o nowych produktach.

Pozyskane dane osobowe przechowywane są zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024) i zgodnie z innymi przepisami mającymi zastosowanie do przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe naszych klientów przetwarzane są na podstawie zgody klienta wyrażonej poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego przed złożeniem zamówienia.

Witryna www.zakupydodomu.pl wykorzystuje pliki cookies. Pliki te stanowią niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na komputerach Klientów. Przechowywanie tych plików na komputerach Klientów jest niezbędne w celu podtrzymywania sesji Klienta po jego zalogowaniu. Pozwala to korzystać z witryny www.zakupydodomu.pl bez konieczności logowania się na każdej kolejnej stronie tej witryny. Pliki cookies wysyłane z witryny www.zakupydodomu.pl nie są szkodliwe dla komputerów Klientów. Zakupy do domu Sp. z o.o. zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treść i działanie plików cookies wysyłanych ze stron internetowych, do których linki lub odniesienia znajdują się na stronach witryny www.zakupydodomu.pl lub zostały na stronach tej witryny umieszczone przez innych Klientów lub użytkowników. Klient ma możliwość zablokowania plików cookies, jednak w takiej sytuacji wystąpić mogą utrudnienia w korzystaniu ze stron witryny www.zakupydodomu.pl.

Stosowanie niniejszej polityki prywatności ma na celu ochronę danych osobowych Klientów na możliwie najwyższym poziomie, zapewniającym przestrzeganie przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w tym m.in. przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zapewniającym poszanowanie praw Klientów udostępniających swoje dane osobowe.


Składanie zamówienia:

Sposób składania zamówienia jest zawarty w dziale „Jak kupować” na stronie internetowej zakupydodomu.pl

Składanie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.

Kontakt:

..............................

Pozostałe dane:

e-mail   ............................

Zmiana regulaminu:

Niniejszy regulamin może być zmieniony poprzez dokonanie zmian w jego postanowieniach lub poprzez opublikowanie nowego regulaminu na stronach witryny www.zakupydodomu.pl . Niezależnie od powyższego, o każdej zmianie niniejszego regulaminu Klient będzie informowany przed złożeniem pierwszego zamówienia składanego po dokonaniu zmiany niniejszego regulaminu.